Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vaucx7vk/obrazovanieto.info/libraries/src/Updater/Updater.php on line 284
Примерно попълнен формуляр за Иновативно Училище 2024/2025

Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Примерно попълнен формуляр за Иновативно Училище 2024/2025

 

Уважаеми колеги,

От официалната страница на програмата Иновативно училище можете да изтеглите Формуляра за кандидатстване за Иновативно училище за 2024/2025 уч.г., както и Насоките за попълване на Формуляраhttp://ischools.bg/

На следващите редове вижте нашето предложение за внедряване на иновация във Вашето училище.

  Предложените от нас Иновации обхващат внедряване на нов учебен предмет във Вашето училище. Предлагаме варианти за 4 различни учебни дисциплини от областта на компютърните технологии, подходящи за различните класове.

  В зависимост от Вашите възможности и нагласи, променете публикувания тук текст, за да пасне на възможностите на училището, и на екипа на проекта.

  Ако имате въпроси, и необходимост от съдействие, ще се радваме да се обърнете към нас. Отговаряме светкавично, Не изискваме заплащане.

!!! Изтеглете от тук Учебните Програми за различните Дисциплини. Те се прилагат като ВЪНШЕН ФАЙЛ кум Формуляра за кандидатстване

 

Следват попълнени точки от Формуляра за кандидатстване. Вероятно ще е необходимо да ги адптирате спрямо своето училище!

1.11. С какво предлаганата иновация ще допринесе за реализиране на Стратегията за развитие на училището?* (до 800 знака)  

Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност, и да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят. Нашите приоритети са да покрием и надвишим изискванията за успех на ДОС.
Чрез въвеждането на IT обучение ще провокираме вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. Очакваме да повишим интереса на учениците и родителите към учебния процес. Учениците ще подобрят своите дигитални компетентности, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж.

1.12. Опишете накратко проектите, в които училището е участвало през последните 2 години (ако е приложимо, до 800 знака)

 • Тук трябва да запишете името и кратка информация за проекта, кои са партньорите, програмата, по която е реализиран (ако има такива). Кажете точно и ясно как този проект е свързан с иновацията, която искате да предложите.

Например:

1. Проект ИКТ в училище: Този проект ни даде възможност да обзаведем компютърните кабинети със съвременна техника. В резултат, имаме необходимата материална база, за да реализираме планираните в текущия проект иновации, а именно: въвеждане на нов учебен предмет в областта на компютърните технологии.

2. Проект "Твоят час" - Организирахме няколко групи по интереси. Учениците и техните родители свикнаха да виждат в наше лице отличен партньор, и възможност децата да придобиват допълнителни, съвременни знания в училище. Предлаганата от нас иновация в текущия проект е естествено продължение на проекта "Твоят час" в нашето училище.

3. Елементи на училищния живот

Ако нямате специфични условия, отбележете Традиционни.

3.1. Опишете управлението и организацията на училището към настоящия момент* (до 800 знака)

 Тук се изисква: Оценете настоящата структура на ръководство и организацията във Вашето училище и накратко обяснете как тези модели допринасят да се повишат ангажираността, разбирането и представянето на учениците. Взема се предвид следното:

 • Как работите с колектива за разработване на съвременни училищни практики (методи на преподаване, урочни единици, интегрирани уроци и др.) и синхронизирането им с ДОС?
 • Как си взаимодействат учителите за изграждането на професионални учителски общности и обмяна на положителен професионален опит?

665 знака:

Структурата на управление на нашето училище е стандартна. Директорът взема основните решения, след проучване и съдействие от страна на заинтересованите страни.

Много сме щастливи, че Общественият съвет, който функционира към училище, се състои от активни и иновативно мислещи личности. Получаваме добри предложения и корективи за училищния пулс от страна и на училищното настоятелство, и на отделни родители. Взаимоотношенията допринасят за увеличаването на ангажираността и представянето на учениците.

Екипът от учители е сплотен в по-голямата си част. По-опитните колеги спомагат на по-младите да намерят своето професионално място и самочувствие като учители.

3.2. Опишете преобладаващите към настоящия момент методи на преподаване* (до 800 знака)

 • Оценете различните методи на преподаване, които се използват в класната стая. Вземете предвид следното:
 • Кои от методите на преподаване във Вашето училище осигуряват високо ниво на творческо и критично мислене на ученика и активно участие в учебния процес?
 • Как се променят методите на преподаване при различните класове и възрасти?
 • Как методите на преподаване във Вашето училище осигуряват индивидуален подход и подкрепа за всеки ученик?

517 знака

Освен традиционните начини за въвеждане, усвояване и затвърждаване на учебното съдържание, се използват следните методи – ситуационен, ролева игра, работа по проекти, мозъчна атака, обмяна на опит. Използваме мултимедия, за да представим по интересен начин учебния материал. Този подход е особено полезен при по-малките ученици, при които онагледяването е изключително важно. включваме игрови подход. Изброените начини се прилагат както към целия клас, така и са насочени към нуждите и спецификите на отделния ученик.

 3.3 Опишете учебната среда* (до 800 знака)  

 • В каква степен сте създали училищна култура, където всеки може да се учи според своите възможности?
 • Как физическата среда и оборудването в класните стаи подпомагат ученето и активността на учениците?
 • Как Вашето училище създава атмосфера, в която родителите се чувстват добре дошли и им помага да осъзнаят различни начини, чрез които да помагат на децата си вкъщи и в училище?
 • Как се осъществява обменът на информация в училището? Какви системи се използват, за да се поощрят ученето и общуването? 

739 знака:

Стремим се да създадем съвременна позитивна учебна среда. Класните стаи са обновени, модерно оборудвани с компютър, мултимедия, интернет. Спортните площадки са добри. Средата и отношението на учителите дават възможност на всяко дете да участва в училищния живот според своите темперамент, качества и разбирания. Мултимедията, качествата на учителите и физическата обстановка в класните стаи подтикват децата към активно участие. Стремим се да привлечем и родителите като активни партньори в училищния живот. Подканваме ги да участват в публични изяви, празници, срещи и да споделят своите идеи. Надяваме се, че текущият проект, който предлагаме, ще спомогне в още по-голяма степен за подобряването на учебната среда и настроението при нас.

4. Цел на иновацията. (Опишете конкретните предизвикателства, които ще реши училището чрез въвеждане на иновацията)*(до 800 знака)  

 • Опишете Вашата визия за иновацията, която предлагате. Тази визия трябва да опише какво Вашето училище възнамерява да постигне в следващите 1 до 4 години

 ! Текстът на тази точка трябва да се напише - според това кой вариант за нов учебен предмет избирате, и за кои класове ще се въвежда. Можете да изберете и друго решение.

Вариант 1: Въвеждане на нов учебен предмет "Основи на визуалното програмиране" за ученици 1 - 6 клас.

790 знака:

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 2 клас. “Основи на програмирането”. 50 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 4 последователни години, като всяка следваща година надгражда знанията им. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".
Очакваме да подобрят своето логическо, креативно мислене, и самочувствие. И като резултат - да се повиши успехът на участниците, и интересът им към училищния живот и учебен процес.
Ръководителите ще придобият опит да работят с интерактивна и адаптивна система, и ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.
Росдителите ще се включат по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, иновативно, дигитално и творческо в региона.

Вариант 2: Въвеждане на нов учебен предмет "Уеб програмиране" за ученици 6 - 12 клас.

768 знака:

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 6 клас: “Уеб програмиране”. 50 ученика ще изучават дисциплината в рамките на .. последователни години, като всяка следваща година надгражда знанията им. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".

Очакваме да подобрят своето логическо, креативно мислене, и самочувствие. И като резултат - да се повиши успехът на участниците, и интересът им към училищния живот и учебен процес.

Ръководителите ще придобият опит да работят с интерактивна и адаптивна система, и ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Родителите ще се включат по-активно към училищния живот. Училището ни ще завоюва име на престижно,  дигитално и творческо в региона

Вариант 3: Въвеждане на нов учебен предмет "Интерактивен графичен дизайн" за ученици 2 - 6 клас.

794 знака

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 3 клас: Интерактивен графичен дизайн. 50 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 2 последователни години. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".

Очакваме да развият и подобрят своя усет към естетичното, като подобрят своето самочувствие, и умения за работа с графична програма. В резултат, да се повиши успехът на участниците, и интересът им към училищния живот и учебен процес.

Ръководителите ще придобият опит да работят с интерактивна и адаптивна система, и ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Родителите ще се включат по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, иновативно, дигитално и творческо в региона.

 Вариант 4: Въвеждане на нов учебен предмет "IT Математика"  или "Дигитална Математика" или "Компютърна Математика" за ученици 2 - 6 клас.

795 знака

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 1 клас -“IT Математика". Той е съчетание от Математика, Логически задачи, и основи на визуалното програмиране. 50 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 4 години. Ще използват интерактивна, адаптивна обучителна система, "обучение чрез правене". Освен че ще развият своето аналитично, логическо, креативно мислене, те ще придобият и умения за работа с компютър, интернет, ще усвоят основите на визуалното програмиране.

Ще се повиши успехът и интересът им към училищния живот.

Ръководителите ще придобият опит да работят с адаптивна система, ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Родителите ще се включат по-активно към училищния живот. Училището ще завоюва име на престижно, дигитално и творческо в региона.

 4.1. Име на проекта (С това име проектът ще бъде назоваван занапред и ще бъде включен в официалната документация на програмата.)*(до 800 знака)  

 • Можете да поставите име на своя проект, което Ви допада. Тук посочваме няколко варианта, но Вие можете да изберете и по-различно наименование
 1. Въвеждане на IT иновация, целяща развитие на креативността у учениците на ОУ “...”
 2. Въвеждане на нов учебен предмет “IT Математика” в ОУ ”...”
 3. Въвеждане на предмета “Основи на визуалното програмирането” чрез иновативна обучителна платформа в ОУ “...”
 4. Въвеждане на адаптивна среда за обучение по Основи на Уеб програмирането в ОУ “...”
 5. Въвеждане на адаптивна среда за обучение в ОУ “...”
 6. Въвеждане на иновативна графична среда за обучение по програмиране в ОУ “...”
 7. Повишаване на дигиталните компетенции на ученици и учители в ...
 8. Подобряване на критичното и аналитично мислене на учениците чрез въвеждане на нов предмет “Основи на визуалното програмиране” в ...
 9. Повишаване на критичното мислене и творчество на учениците от ... чрез иновативен образователен процес 
 10. Развитие на иновативни практики в ...
 11. Въвеждане на образователни иновации в ...
 12. Въвеждане на иновативна образователна среда в ...
 13. Въвеждане на иновативен учебен процес в ...
 14. Въвеждане на Иновативни методи на преподаванев ...
 15. Въвеждане на иновации за повишаване на критичното мислене на учениците, и професионалното израстване на учителите, в ...
 16. Внедряване на иновация за повишаване на ангажираността на учениците, и  подобряване на техните компетентности, чрез IT обучение

4.2. Мотиви за предложената иновация*  (до 800 знака)  

 •  Идентифицирайте организационните и/или съдържателни проблеми, които трябва да реши Вашето училище
 1. Желаем да включим иновативна дисциплина “.....”, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния IT свят. Ще провокираме вродената им любознателност, и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини.  
 2. Ще ги мотивираме да продължат обучението си в нашето училище, което предлага иновативни средства за обучение. Надяваме се да намалим процентът на отпадналите.
 3. Искаме да внедрим иновативната обучителна система, защото тя е гъвкава и мотивираща. Провокира интереса на учениците, и ги стимулира за успех.

Нашият екип ще придобие престиж и уважение сред обществото, и училището ще се наложи като иновативен обучителен център в региона.

4.3. Моля опишете различните иновации и как те са свързани помежду си   (Попълва се в случаите, в които с този формуляр се подават повече от една иновации или ако училището вече е включено в списъка на иновативните училища и подава изцяло нов проект.)(до 800 знака)

 • Тази точка се попълва, ако предлагате 2 или повече разнородни иновации. Например: Обучение по IT математика за една паралелка, и обучение по Танци-Брейк, в друга. 
 • Текстът варира, тук Ви предлагаме един примерен вариант.
 • Ако предлагате една иновация само, тази точка от Формуляра може да бъде оставена непопълнена!

И двата вида предложени иновации целят повишаване на самочувствието на учениците ни, и подобряване на техните възможности за реализация в обществото. И дигиталните знания, и уменията в областта на изкуството, са инструменти за подобряване на личностните и професионалните умения и компетенции на учениците ни. Надяваме се, че участнието в проекта ще доведе до увеличаване на успеха на участниците - чрез засилване на интереса им към обучителния процес, и активно участие в изявите и училищния живот. А за нас, учителите, успехът на нашите възпитаници е повод за гордост и професионални постижения.

5.2. Опишете Вашата иновация. (Опишете конкретно иновативния продукт/иновативния процес/иновативната практика в съответствие с т.5.1.)* (до 3500 знака)  

 • Опишете какво точно смятате да правите различно и защо, за всяка от описаните в т. 5.1 области (там където е приложимо). На кои етапи или класове смятате да се фокусирате. Колко ученици, учители, а възможно и родители ще бъдат включени? Каква е продължителността на иновацията? Какви резултати смятате да постигнете и как ще ги  измервате? Какво трябва да постигнете, за да считате, че проектът Ви е изпълнен успешно?
 • Тук има различни варианти, в зависимост Вие на каква иновация се спрете!

Планираме на въведем нов учебен предмет за учениците в IV клас. “Основи на визуалното програмиране”. По проекта ще бъдат включени 50 ученика от две паралелки, които ще се обучават в 4 групи. Участието им по проекта ще продължи 4 години, като всяка година ще надгражда знанията от предходната. 

Ще използваме съвременна, интерактивна платформа за обучение по програмиране, която използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал, спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала, като намалява до минимум нивото на раздразнение.

Учениците ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. В хода на проекта ще започнат своето обучение с програмиране във визуална среда, и ще продължат обучението си до работа с езика HTML, и стилизиращия го CSS. Ще работят по училищни проекти, което ще затвърди техните знания, умения и самочувствие.

В края на участието си по проекта ще могат да приложат наученото и за лична употреба, като си изработят лични уеб-страници - повод за гордост за всеки ученик, и неговите родители и преподаватели.

Обучението по Основи на визуалното програмиране се извършва чрез Иновативното съдържание - а именно, образователни интерактивни игри по кодиране, които умело въвеждат децата в материята.

Игровият подход е изключително подходящ. Герои помагат на децата да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като параметри, променливи, функции, условни конструкции, и други. Игровият подход в обученията по програмиране гарантира заинтересованост у децата, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати.

Образователната и интерактивна среда разполага с модерни средства за задържане на вниманието, като: красиви електронни значки, които децата получават при постигане на успех. Красиви сертификати за постижения, игрови предизвикателства и задачи. Децата могат да споделят своите постижения в социалните мрежи, което ги стимулира допълнително за успех. Допринася за по-лесно популяризиране на училищните успехи.   

Резултатите ще се измерят с анкети, и с обществени прояви, демонстриране на новите знания и умения на участниците.

 5.3. Информация за професионалните компетентности и умения, квалификацията на педагогическите специалисти включени иновативния процес. (Опишете и броя на педагогическите специалисти, които ще участват в съответните години на иновацията):*  (до 800 знака)  

 • Опишете  колко  и  какви  учители  са  включени  в  иновативния  процес,  каква  е  тяхната  квалификация.  Опишете  как  ще  подберете,  организирате,  подкрепяте,  разширявате  и мотивирате екипа, осъществяващ иновацията. 

Пряко участие в работата с учениците ще вземат 2 преподавателя по математика и информационни технологии от училище.Те притежават висше образование, и опит в работата по проекти #Твоят час, #Клуб по интереси. В помощ на екипа: Учителски акаунт от системата, Наръчник на учителя, Техническа подкрепа, Обучение - когато е необходимо.

1. Име, Фамилия - Квалификационна степен - Специалност от висшето образование - заемана длъжност -  Опит в реализирането на проекти

1. Име, Фамилия - Квалификационна степен - Специалност от висшето образование - заемана длъжност - Опит в реализирането на проекти 

5.4. Информация за учениците, включени в иновацията. (Опишете в кои класове са обхванати учениците за съответните години)*  (до 800 знака)

 • Опишете броя на учениците, включени в иновативния процес, от кои класове са, обща информация за социалния статус, успеха и поведението на преобладаващата група от ученици. Предвижда ли се промяна на целевата група ученици (като включване на нови ученици или отпадане на част от ангажираните) през периода на иновацията.

В иновативния процес ще бъдат включени .. ученика. Те съставляват по 2 паралелки от випуск. Ако в класа бъде включен нов ученик, и е възможно да бъде включен към проекта, ще реагираме

6. Индикатори за измерване на постиженията на иновацията. План за изпълнение на иновацията по учебни години.

6.2. Моля посочете стъпките на напредъка с включени индикатори за изпълнение през първата учебна година (2019/2020)* (до 800 знака)

Текстът по тази точка зависи от вида на Вашата иновация

 1. Успешно внедряване в учебния процес на интерактивна обучителна платформа от външна организация. Включени участници в проекта: 50 ученика, 1 час/седмично.
 2. Въвеждане на нов предмет “Основи на уеб програмирането”: Учениците преминават обучение по HTML5, CSS3. В състояние са да работят с адаптивна система за кодиране, и умеят да изработват проект в областта на уеб-програмирането. 
 3. Включване на родители и общественост към училищния живот: Проведени: проучване за удовлетвореност, участие в изяви, открит урок. Споделяне на постиженията с колеги/онлайн публикации, или участия в семинари/  
 4. Подобряване на капацитета на педагогическия и административния състав за работа по проекти, и оповестяване на резултатите.
 5. Два обучени педагогически специалист за работа с платформа, базирана на изкуствен интелект.
 6. Разработена училищна система за самооценка на иновативна дейност

7.1. Резултати за педагогическия персонал по години* (до 800 знака)

 • Позовавайки се на визията Ви за предлаганата иновация, която описахте по‐горе, какво по‐различно от сега Вашите учители ще знаят и ще могат да правят в края на всяка година на проекта? Какво ново ще можете да видите и чуете в техните класни стаи?

В края на проекта Учителите ще са повишили своята професионална квалификация, компетенции и мотивация:

*Ще са преминали обучение за работа с интерактивна и адаптивна обучителна платформа;

* Ще са работили на практика с модерна адаптивна система с вграден изкуствен интелект. 

*Ще могат да  мултиплицират своите умения, чрез включване на ученици и от други класове;

* Ще са участвали в образователен проект с иновативна насоченост, и ще повишат своите умения за ръководене на проект.

7.2. Резултати за учениците по години* (до 800 знака)

 • Позовавайки се на визията Ви за предлаганата иновация, която описахте по горе, какво по‐различно от сега Вашите ученици ще знаят и ще могат да правят в края на всяка година от проекта? Какво ново ще можете да видите и чуете в техните класни стаи? Използвайте измерими индикатори

Поне 75% да подобрят своето самочувствие, удовлетвореност и креативно мислене. Да научат основите на програмирането/графичния дизайн/математическата логика. Да се запознаят с понятията от учебния си план. При поставена задача, да могат да предложат повече от едно решение.

Инструменти за измерване: Анкета, документи, училищни изяви, портфолио, спечелени системни значки, сертификати, Доклад от екипа за постигнати индивидуалните и обобщени резултати на участниците, друго.

 

или вариант (Ако планирате нов предмет IT Математика, Компютърна математика за 1-4 клас)

В класните стаи ще се виждат по-щастливи ученици, мотивирани и доволни, че са включени в IT проект. Придобитите умения за мислене са необходимо условие за успешно обучение по всеки друг предмет.

Участия в публични изяви всяка година повишават самочувствието и настроението. Учениците Придобиват умения за:

През 1ва година: работа във визуална среда, и работа с компютър. Развиват се аналитично мислене;

През 2ра г: Решава стандартни и нестандартни математически задачи, като използва компютър.

През 3та г: Развива творческо и логично мислене, борави с блокчета за IT математика.

През 4та г: Разработване и представяне на собствен проект, който реализира с инструментите на Дигиталната математика.

 

 

 7.3. Резултати за други заинтересовани страни по години, ако е приложимо (до 800 знака)

За Родителите: Децата им ще придобият иновативни дигитални умения в училище, без нужда от платени кръжоци или школи. Проектът ще заостри внимание им възможностите на детето. При успех, децата могат да бъдат насърчавани и подкрепяни от родителите си да продължат да се занимават с програмиране.

За Обществото: Ако учениците проявят постоянство, ще се запълни нуждата от квалифицирани ITспециалисти на пазара на труда.

За училището ни: Повишава се престижът в обществото, ангажираността към учебния процес

8. Моля опишете съответствието на иновацията, която предлагате, с принципите и целите на националните и европейски образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта (до 800 знака)

За учениците проектът развива компетентности, приоритетни за Европейската референтна рамка:

Акцент върху: Дигитална компетентност(ИКТ); Умения за учене; Общуване на чужди езици; Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; Развитие на творческите умения.  

 За учителите: Подобрява тяхната квалификация, съгласно одобрената Европейска Рамка за Дигитална Компетентност на Преподавателите - от 2017 г.

 Проектът съответства на следните Национални образователни приоритети и цели:

 • Подобряване на качеството на образованието; 
 • Въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

9. Опишете възможността за разширяване обхвата на иновативния процес*(до 800 знака)

1. Използването на адаптивната обучителна електронна система може с лекота да се приложи и за други класове и/или паралелки в нашето училище.

2. Обучението на Преподавателите за работа с адаптивната платформа е достъпно. 

3. Придобитите административен опит в управлението на иновативни проекти може да се използва и при управление на други проекти.

* Обучения по програмиране/графичен дизайн/IT Математика на ученици и от други класове в нашето училище, както и в различно училище. 

* Системата за проследяване на резултатите от Иновациите, която ще разработим в нашето училище, може да се използва многократно.

10. Опишете възможността за мултиплициране на училищния опит и добрите практики*(до 800 знака)

 • Една от основните цели на програмата за иновативни училища е да създава и разпространява из цялата страна иновативни педагогически, управленски и организационни практики. Опишете как възнамерявате да разпространите своя училищен опит на регионално, областно и национално ниво.

Възможно е да се мултиплицират и използват отново:

- Придобитите умения на Ръководителите на групи, Уменията на административния персонал, изградените взаимоотношения с външната организация, предоставяща обучителния софтуер.

- За мултиплициране на училищния опит, педагогическите и организационни практики сред други училища: Можем да го постигнем чрез организиране на работни срещи с колеги; Участие в IT състезания, Споделяне в социалните мрежи, и на сайта на училището, постиженията на нашите ученици.

11.1. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование (до 800 знака)* 

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Предвиждаме учениците от 6 клас да имат по 1 час седмично предмета “Основи на визуалното програмиране”.

Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим брой допълнителни часове.

 

или:

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Предвиждаме иновативната паралелка от 1 до 4 клас, през всяка от годините,  да има по 1 час седмично предмета “Дигитална математика”.

Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим брой допълнителни часове. Този час е един от часовете за факултативна подготовка на класа, от Раздел “В” - ФУЧ.

 

11.2. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за общообразователната подготовка* (до 800 знака) 

 • (Съответстват ли предлаганите промени в иновативния план с изискванията на стандарта отнасящи се за иновативните училища. Ако е необходимо посочете връзка (link), където може да се сравнят  предлаганите промени и изискванията на стандарта.)

Предложената от нас иновация съответства напълно с ДОС и НАРЕДБА №5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка:

-Учебните програми съответстват на изискванията за Съдържание и  Структура за нов допълнителен учебен предмет(съдържание, кратко представяне, раздели, препоръчително процентно разпределение, специфични методи и форми за оценяване, дейности за придобиване на ключовите компетентности, междупредметни връзки, очаквани резултати, конкретизират компетентностите и др.).Покриват критерия за утвърждаване, а именно - от Директора на Училището

-Отговарят на Чл. 5. (2) и (3) за нов допълнителен общообразователен предмет

-Не противоречат на заложеното в приложения №5 и 6: информатика и информационни технологии (приложение № 6). Покриват и останалите изисквания

11.3. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за учебния план * (до 800 знака)

 • (Съответстват ли предлаганите промени в иновативния план с изискванията на стандарта отнасящи се за иновативните училища. Ако е необходимо посочете връзка (link), където може да се сравнят предлаганите промени и изискванията на стандарта.)

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план.

 Училищният учебен план е разработен в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. Обучението в избраните за включване в иновацията класове се обучават по нов учебен план, който дава възможност иновацията да се прилага в Раздел Б – избираеми часове и Раздел В – факултативни часове.

Иновативната ни паралелка ще има 1 час (за класове над 2ри клас - може и по 2 часа/седмично) от ФУЧ, Раздел "В" от учебния план.

 

12. Иформация и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложената иновация*(до 800 знака)

 • (Тук могат да бъдат добавени връзки към външни източници, видео, документи, сайтове и други. При поставяне на връзки, направете ги видими и проверете дали се отварят коректно. Хипервръзки вградени в текст няма да могат да се пренесат във формуляра.)

*2017 г.се разработи Европейска Рамка за Дигитална Компетентност на IT Преподавателите.Трябва да използват интерактивно съдържание в час: В това отношение Иновацията ни е ефективна:https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu

* https://code.org/ Над 1800000 българи подкрепят инициативата:Всеки ученик в училище трябва да има възможност да учи компютърни науки. Сайтът дава богата информация

*Изследване на Института по Технологии “Карнеги”-програмирането развива емоционалната интелигентност. Тя е отговорна на 85% за финансовия успех, щастието и успеха в живота ни

https://itstep.bg/blog-bg/8-prichini-zashho-deteto-ti-i-moeto-tryabva-da-se-nauchi-da-programira-prez-2016/

 

14. Ресурсна обезпеченост на иновацията.*(до 800 знака)  

 14.1. Връзка към таблица/бюджет към т.14 - ресурсна обезпеченост (НЕ е задължително)

Разполагаме с необходимите ресурси, за да реализираме успешно проекта:

 • Материална база: необходими са компютърен кабинет с компютри, всеки с достъп до интернет. Или преносими компютри тип таблет, с достъп до Интернет. Самостоятелно работно място за всеки ученик, и за учителя. Ние разполагаме.
 • Екип: Преподавателите ни са с висше образование по специалността, и с опит в работата по IT проекти.  Опитен административен персонал за обслужване на документацията.
 • Средата е подкрепяща: желание на страните за успешно участие по проекта

Финансови ресурси: Абонаментът за 1 година/за 1 ученик е 40 лв. с включено ДДС.  Можем да ги заплатим от бюджета на Училището, или от училищното настоятелство.