Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции - 2 кредита

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема:Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции 

  ⇒ 2 квалификационни кредита - Програмата е с УИН 97530091

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена форма

 ⇒ Продължителност: 32 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проек.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Индивидуално включване за 1 човек - 120 лв., за повече хора - Изпратете ни запитване (отговаряме светкавично). 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежития
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

   Анотация на курса:

  • Програмата за обучение е разработена конкретно за педагогическите специалисти и техните специфични условия на работа.
  • По време на обучението ще се разгледат специфични техники за общуване в образователната среда, целящи да се намали неразбирателството между участниците, а от там и стресът и негативните емоции.
  • Ще се разгледат характеристиките на burnout синдрома, и начини за предотвратяване на професионалното и емоционалното прегаряне в работата на педагогическите специалисти в училището, детската градина, образователната институция.
  • Ще практикуваме ефективно изслушване, положителна нагласа и позитивно общуване.

Цел на обучението:

 • Информиране на аудиторията за видовете стрес, гняв, напрежение, фрустрация, вътрешноличностни и междуличностни конфликти.
 • Дискутиране на начина за предотвратяването им чрез ефективно изслушване, положителна нагласа и позитивно общуване.
 • Предприемане на най-подходящите мерки и прилагане на корекционни методи за справяне и овладяване на емоционалното и психичното състояние.
 • Извършване и изграждане на ефективна стратегия за предотвратяване на разрастване и развиване на проблема или евентуална повторна поява, както и на трайното задържане на постигнатите резултати.
 • Доразвиване и усъвършенстване на знания и умения за себеосъзнаване, самоанализиране, интроспекция (самонаблюдение), съхраняване и запазване на цялостната личност, емпатийно отношение спрямо всеки, справяне с личностни проблеми и психични травми.
 • Ще бъдат включени и технихи, различни ролеви игри, практики и примерни ситуации за справяне със стреса, снижаване на напрежението на работното място, за разрешаване на вътрешноличностни и междуличностни конфликти, както и за овладяване на гнева, афективни състояния и раздразнителност.

Методи на обучение:

 • Дискусии
 • Беседа
 • Ролеви игри
 • Практики и примерни ситуации за справяне със стреса
 • Позитивно общуване

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА(2 кредита)

Тема: ФОРМИРАНЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПИ. УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ(2 кредита)

Тема: ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ(2 кредита)

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85