Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Новата политика за защита на Вашите лични данни

Политика на Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД за защита на личните данни  

 

Последна актуализация: 23.05.2018 г.

 

Уважаеми колеги, клиенти и читатели,

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни, ние, от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събираме единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пазим отговорно и законосъобразно. 
Тази политика е приложима за информация, която събираме чрез нашите сайтове или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез физически и електронни формуляри и форми за попълване и събиране на общодостъпна информация.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД
 2. ЕИК:123 73 72 67
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ж.к. "Изток" 23, вх. Г, ет. 5
 4. Данни за кореспонденция: гр. Казанлък 6100, ул. "Шипченска епопея" 31, офис 22
 5. E-mail: 
 6. Телефон.: 02/437 38 85Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
1. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти и услуги, а именно – провеждане на курсове и обучения  - професионални, чуждоезикови и други, електронен достъп до учебно съдържание,  информация, абонамент за електронен бюлетин и др., на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД по договор с Вас, или с друга институция - която отговаря за заплащането на Вашето обучение;
 • Споразумение, сключено по ПМС 251/21.10.2009 г. за доставчик на обучителни услуги, и лицензия от НАПОО 201012874 - с Агенция по Заетостта;
 • Наредба 12/01.09.2016 г за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЦПО към "Матев-строй" ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
2. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:

 • Сключване на договор
 • Записване за участие в обучение
 • Заявка за продукт или услуга
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, правни новини, абонаментни планове, статии материали, семинари и обучения, търговски съобщения и др.
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез телефон, скайп, вайбър или друго техническо средство
 • Където е приложимо - одитиращи и проверяващи институции на ЕС, НОИ, НАП, НАПОО, МОН, Инспекцията по Труда и други законосъобразни.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЦПО към "Матев-строй" ЕООД?
3. А. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Приемане на заявка на потребител за абонамент или услуга в уебсайта – целта на тази операция е да разберем за желанието на потенциален клиент, че желае да изпробва или закупи от нас продукт или услуга
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, изтичащи услуги, неплатени фактури и др.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Извършване на заявеното обучение, издаване на документ, регистриране на документа съобразно изискванията, които регламентират съответното обучение.

Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, Управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги; Изготвяне на предложение за сключване на договор; Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; За да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги; Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги; За изпълнение на законови задължения; Счетоводни нужди на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в някой от уебсайтовете и закупуване на услуга, между ЦПО към "Матев-строй" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас –  При заявката за записване в обучение или заплащане на услуга, може да ни предоставите информация за три имена, ЕГН, място на раждане, и-мейл адрес, гражданство, адрес за кореспонденция и местоживеене, телефон, скайп, информация за завършено образование, cтатут на пазара на труда, лична карта, данни за здравословното състояние - ако се включвате в Професионално обучение, и такива данни се изискват от държавните образователни стандарти за професията, за която кандидатствате.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура на физическо лице. Записване за курс - съгласно съответните наредби и закони на РБългария, издаване и регистриране на издаден документ за успешно завършило обучение.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЦПО към "Матев-строй" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни. Други приложими законови основания са: Закон за професионалното образование и обучение, сключен договор по ПМС 251/21.10.2009 г. за доставчик на обучителни услуги, и лицензия от НАПОО 201012874, Наредба 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; Закона за счетоводството и съгласно указанията на чл.140 от Регламент (ЕС) N1303/2013, и други наредби и законови нормативни актове, които регламентират провеждането на обучения, и съхраняването на информация за проведените обучения.
 • Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събираме данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора;

В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Г. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни
4. А. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, ЦПО към "Матев-строй" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД или друго. 
В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

Предаване на вашите лични данни за обработване
5. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
6. А. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
В. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати. Вижте по-долу условията, при които ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да изтрие и заличи вашите лични данни, или част от тях.

Право на достъп
7. А. Вие имате право да изискате и получите от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 
Б. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
В. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Г. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЦПО към "Матев-строй" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване
8. В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до ЦПО към "Матев-строй" ЕООД да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
9. А. Вие имате правото да поискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЦПО към "Матев-строй" ЕООД има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Български законник ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 
Г. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване
10. Вие имате право да изискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост
11. А. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД.
Б. Вие можете да поискате от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на
жалба
12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
13. А. Ако ЦПО към "Матев-строй" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
Б. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
14. За извършване на доставка на закупен продукт или за обслужване на клиенти или завършване на продажба или информиране на потенциални клиенти, или провеждане на обучение и издаване на документ за това, ЦПО към "Матев-строй" ЕООД предава необходимата информация към съответния куриер или търговски представител, който обработва Вашите данни като обработващ лични данни.
15. Когато това се изисква по закон или по силата на сключено споразумение по оперативна програма, ние ще разкрием лични ви данни на правоприлагащите органи.
16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби
17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки

„Бисквитките“ и други проследяващи технологии са необходими за коректната работа на сайтовете на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД. Посещавайки сайтовете ни, вие се съгласявате с тяхното използване.

Какво са „Бисквитки“?

„Бисквитките“ представляват малко количество данни, които даден интернет сайт изпраща на вашия компютър или мобилно устройство.

Има разлика между „сесийните“ и постоянните „Бисквитки“. „Сесийните“ съществуват само докато затворите своя браузър. Постоянните „Бисквитки“ имат по-дълга активност и не биват автоматично изтрити след като затворите браузъра си.

Как се използват „Бисквитките“?

„Бисквитките“ се използват за различни цели. Те ви позволяват да бъдете разпознати като един и същ потребител на всички страници на интернет сайта, на различни интернет сайтове или когато използвате приложение.

Нашият интернет сайт и приложения използват „Бисквитки“ за различни цели:

Технически „Бисквитки“: ние се опитваме да предоставим на посетителите си модерен, лесен за използване интернет сайт и приложения, които автоматично се адаптират към техните нужди и желания. За да постигнем това, ние използваме технически „Бисквитки“, за да ви покажем нашите електронни системи и интернет сайтове, за да се уверим, че те работят правилно, за да ви впишем и за да управляваме вашите Заявки. Тези технически „Бисквитки“ са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашите електронни системи и интернет сайтове.

Функционални „Бисквитки“: ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашите електронни системи и интернет сайтове и приложения ефикасно и ефективно. Например, тези „Бисквитки“ запомнят езика, вашите търсения на наши продукти и услуги, които вече сте разгледали. Ние също така използваме „Бисквитки“, за да запомним информацията за вашата регистрация, за да не се налага да попълвате своята информация всеки път, когато посещавате сайта. Тези функционални „Бисквитки“ не са строго задължителни за функционирането на нашите електронни системи и интернет сайтове, но те добавят функционалност и удобство при работата ви с ЦПО към "Матев-строй" ЕООД.

Аналитични „Бисквитки“: ние използваме тези „Бисквитки“, за да получим информация за това как нашите посетители използват сайт на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД. Това означава, че можем да открием какво работи добре и какво може да бъде подобрено на нашите интернет сайтове и приложения, да разберем ефективността на рекламите и комуникацията и за да се уверим, че продължаваме да бъдем интересни и актуални. Събраните данни могат да включват кои уеб страниците сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в ЦПО към "Матев-строй" ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура, е приоритет за нас като компания. За това постоянно следим новите технологии и прилагаме тези които са подходящи за нашата хардуерна инфраструктира.
В момента използваме следните технологии:
- криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугите - криптиране клиент-сървър (HTTPS)
- основни firewall правила
- онлайн мониторинг на услугитe.