Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

https://obrazovanieto.info/images/sampledata/asimages/main_menu/oud-logo.png

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ по "Образование за Утрешния Ден": ГОТОВИ видео уроци и Материали. 

1. Вижте Допълнителна информация по темата

2. Разгледайте сайта с 10 БЕЗПЛАТНИ 10 видео урока, тестове, виртуална класна стая, и още. Осигуряваме всичко необходимо. Влезте с паролата да разгледате Безплатно

КАКВО Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ?

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

През 2017г. МОН одобри 185 кандидатури на учебни заведения да получат статут на иновативни. От тях 9 са начални училища, 73 са основни, 51 - средни, 30 са профилирани гимназии, 21 - професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 - частни. 

 Иновативните училища и европейският съюз:

 https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/1120-innovative-schools-learning-and-teaching-in-the-digital-era

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU%282015%29563389_EN.pdf

   

  ВИЖТЕ ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТА:

 

1 Примерно попълнен Формуляр за кандидатстване за Иновативно Училище

2 Въвеждане на Програмирането в училище: Коя е най-подходящата възраст за децата

3 Примерни учебни програми за Програмирането в училище

4 Иновативни УЧИТЕЛИ - Как да станете Автор на интерактивно електронно учебно съдържание?