Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и изисквания

Уважаеми колеги,

на тази страница ще намерите Работен календар + Указания + Пояснения на Наредбата за приобщаващото образование и ПМС 289, които да следвате + информация за цени на външните услуги

!!!

УКАЗАНИЯ  | ПРИМЕРИ   ВАЖНИ ПРОЦЕНТИ и ВАЖНИ ДАТИ  | ФИНАНСИРАНЕ на УЧИЛИЩЕТО  |  ЦЕНИ на ВЪНШНИ УСЛУГИ  

Изтегли безплатно  Примерни тематични разпределения: Интерактивен графичен дизайн

Кога могат да се провеждат Заниманията по Интереси?

 За да не претърпи Вашето училище финансови санкции, е необходимо да отговорите на следните 3 изисквания (Съгласно Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането училищата и ПМС 289)

   Изискване 1: Включете минимум 20 % от учениците в Заниманията по Интереси 

 Финансирането на Вашето училище, що касае Заниманията по интереси, се определя на базата БРОЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ. Училището получава средства за извънкасни дейности на базата на всички ученици, но училището решава самостоятелно колко ученика да включи. За да не бъдете санкционирани: Трябва да включите поне 20% от учениците.

ПРИМЕР: Вашето училище има 500 възпитаници. Минималният брой ученици в извънкласни занимания: 100 ученика.  Не е задължително всички ученици да имат еднакъв брой учебни часове в заниманията си по интереси!

  Изискване 2: Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" и „Технологии". 

Заниманията по интереси могат да бъдат във всякакви области, според интересите на учениците. Наредбата включва като приоритетни 7 тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии", „Изкуства и култура", „Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин  на живот", „Спорт".

Изискването е: минимум 40% да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics). Това изискване не означава, че във всяка извънкласна дейност 40% от часовете трябва да са STEM, а че 40 % от одобрените извънкласни дейности трябва да са в STEM направленията. Т.е. ако Вашето училище утвърди 10 дейности, поне 4 от тях трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" и „Технологии". Не е необходимо те да носят тези наименования, а да попадат в тематичното направление. Ако това не бъде спазено, общината ще намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига: съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование.

Пример: Учениците, които вземат участие в Заниманията по интереси, са 100 ученика. Ако предположим, че са разделени на 10 групи по интереси, и всяка група е по различна дейност: Необходимо е: Поне 4 от тези дейности (групи) да са от някое от четирите приоритетни тематични направления!  Вижте нашите предложения за тези 4 приоритетни тематични направления.

Изискване 3: Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица. 

Това изискване на практика означава, че поне една от вашите групи трябва да:
а) Използва обучителен софтуер/електронен образователен продукт на външна организация.

(Например, бихте могли: Ваш учител да използва по време на Заниманията по Интереси Нашите:

Ние сме лицензирани и одбрени от МОН, в платформата https://class.mon.bg/.

  • Таксата за използване на електронните продукти (Можете да комбинирате различните продукти, за да ползвате отстъпка в цената): Всички цени са крайни, с включено ДДС.

        10 ученика за една година: 400 лв.

        15 ученика за една година: 600 лв.

Вижте още информация.

 

или

б) Част от часовете да се поемат от външен лектор.

 В противен случай средствата ще бъдат редуцирани (съгл.чл. 21, ал. 7 и 8.)

Ще се радваме да работим съвместно с вас, за да отговорите на посочените изисквания. 

 ФИНАНСИРАНЕ на ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ: Колко средства се предоставят за Заниманията по Интереси?

Държавният бюджет предоставя средствата за Заниманията по Интереси както следва:

През 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Всъщност, училищата ще получат не 30 лв. на ученик, а 26,40 лв., тъй като общините ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик, за да организират извънкласни дейности на общинско ниво.;

Пример:

Ако във Вашето училище са записани 500 ученика, то финансирането за Заниманията по интерси ще е:

1900 лв + 500*26,40 лв. = 15 100 лв.

1) Включете поне 100 от децата в извънкласни занимания;

2) Поне 40 от участниците да са в тематични направления Математика, Дигитална креативност, Природни науки, Технологии;

3) Поне 1 от групите да използва услугите на външна организация, или външен лектор. Цените на различните организации са различни. Нашите цени са за използването на интерактивен, забавен обучителен софтуер по различни дигитални направления. Таксата за включване е изключително разумна: за група от 10 ученика, таксата е 190 лв/учебен срок, или 300 лв/за учебна година! 

П.С. Ако не използвате външни услуги, за съжаление финансовата санкция към училището ще е поне 5%, тоест - 755 лв.

 

Учебни часове за Заниманията по Интереси:

2020/2021 уч.г.

Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

За Първия учебен срок на 2020/2021 уч.г. - Занятия реално ще се провеждат от около 15.10.2020 г.

  

 Вероятно Вие вече сте работили по проекта "Твоят час". Накратко - тук електронната платформа за въвеждане на избраните занимания, учениците, ръководителите и отчитането на часовете - е същата.

Трябва да сте регистрирали своето училище на адрес: https://class.mon.bg/, за да започнете. 


В електронната платформа се публикува информация за. предлаганите занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица, както и за търсените от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.
Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

 

 

БЕЗПЛАТНО:

Изтегли безплатно:  Примерни тематични разпределения: Интерактивен графичен дизайн 

Изтегли безплатно:    Тематични разпределения за IT Математика / Дигитална математика

Изтегли безплатно:   Тематични разпределения за Програмиране в училище: Занимания по Интереси/Иновативно училище

Учебни програми - Програмиране, за Иновативно училище: Въвеждане на нов, допълнителен учебен предмет 

 

  Вижте още:

  

За контакт с нас:

Ще сме Ви благодарни, ако се свържете с нас за идея, предложение, съвет - или дори - критика!
0897 948 215

02/437 38 85

Или чрез страницата ни за контакти: http://obrazovanieto.info/contacts

С уважение,

Светла Матева, и Екипа на ЦПО към "Матев-строй" ЕООД