Tel: 0897 948 215   |    02/437 38 85

Занимания по Интереси: Учебни материали за провеждане на часовете!

БЕЗПЛАТНО: Тематично разпределение, Видео ръководство, парола за учителя

1. Допълнителна информация и видео

2. Наръчник, Ръководство на учителя

Нашите предложения за интерактивни занимания по интереси/или по Проект ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:

 

IT Математика /1-4 клас/

 

Интерактивен Графичен Дизайн /2 - 6 клас/

Визуално програмиране /2-12 клас/     

Учебни програми и Разпределения 

Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити

Тема:Орф Шулверк - иновативният подход, който изгражда цялостна музикалност чрез игра, ритъм, говор и движение

  ⇒ 1 квалификационен кредит - Програмата е с УИН 97530100

 ⇒ Луксозен Сертификат

 ⇒ Присъствена и Неприсъствена  форма

 ⇒ Продължителност: 16 учебни часа

 ⇒  Taкса: Безплатно, ако сте участник по проект.

 ⇒ Включване срещу заплащане: Свържете се с нас за допълнителна информация за обучението.

 

Място на провеждане на обучението:

 • В зала във Вашето учебно заведение
 • В зала на Центъра за обучение
 • Изнесено обучение

 

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Учители – предучилищно образование

   Анотация на курса:

 • Философията на Орф Шулверк (или в превод от немски „училищно дело“) е възникнала 20те години на ХХ век като естествен резултат от едно творческо сътрудничество между немския композитор Карл Орф и хореографката Гунилд Кеетман. Подходът в процеса на обучение Шулверк е предимно под формата на игра, най-естественият и достъпен начин за развитие и обучение в ранна възраст. Шулверк е синтез между музикалното, танцовото и театралното изкуство по най-естествен или „елементарен“ начин, както самия Карл Орф го дефинира и представлява, най-общо казано, взаимодействие на слово, звук и жест (движение). При музицирането се използва активно човешкото тяло, най-елементарният и естествен инструмент, който децата притежават. Ударните инструменти са предпочитани, също се използват и така наречените „Орф-Шулверк“ инструменти: ксилофони, металофони, глокеншпили, метални и дървени пластинки. Природни материали също са източник на звукоизвичане. Не на последно място е движението, като форма за изразност, върху което се изграждат музикално-ритмични форми. Основната идея при Шулверк е отключването на творческия музикален потенциал на детето и създаване на собствени творби и импровизации, като начин на артистично себеизразяване.

Цел на обучението:

 •  Развитие на метроритмичен усет чрез разнообразни форми на работа
 • Развитие на обща и фина моторика, кинестетични усещания, мимики, пантомимика, пространствена организация на движенията 
 • Пресъздаване и създаване на музикална форма чрез ритъм, говор и движение;
 • Изграждане на двигателно-ритмични умения за изразяване на музикална идея
 • Изгаждане на логоритмични умения за активно възприятие и възпроизвеждане на речта чрез различен тембър, динамика, темпо.

Методи на обучение:

 • Методите са демонстрация на преподавател, презентация, практическа част (свирене на  инструмент, пеене, танцуване).

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Комуникативна
 • Организационна

Вижте още от нашите най-популярни теми:

Тема: ОРФ ШУЛВЕРК - ИНОВАТИВНИЯТ ПОДХОД ЗА АКТИВНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА ЧРЕЗ РИТЪМ, ГОВОР И ДВИЖЕНИЕ(1 кредит)

 

За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85

281